AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL

Llegeixi atentament tots els textos legals inclosos en el nostre lloc web, el nostre avís legal, política de privacitat, política de cookies i les presents condicions d’ús abans d’usar aquest lloc web, i consulti amb nosaltres a través del nostre formulari de contacte si té algun dubte que vol que li resolguem.

En el present document li explicarem de forma detallada quin ús ha de donar-li al present lloc web.

Aquestes condicions podran ser modificades, per la qual cosa li recomanem que llegeixi les mateixes de forma periòdica, ja que les condicions vigents en el moment d’usar el present lloc web, seran les que li resultin aplicables.

Qui som?

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el present lloc web és titularitat d’ALBA TUDÓ DOMINGO, amb DNI DNI 48014787-X, i domicili a C/Xiquets de Valls, 5 local 1, 43800, Valls. El nostre telèfon de contacte és el  608149066 i el nostre correu hola@albatudo.com

1.-  LES SEVES DADES I LES SEVES VISITES EN AQUEST LLOC WEB

Les dades personals que ens faciliti seran tractades segons el que es disposa en la nostra política de privacitat. Revisi-la, i si té algun dubte, contacti amb nosaltres.

En fer ús d’aquest lloc web, i/o emplenar el nostre formulari de contacte, vostè haurà d’acceptar la nostra política de privacitat, la qual cosa implicarà el consentiment del tractament de les dades personals que ens hagi facilitat, així com la declaració per la seva part que tota la informació o dades que ens faciliti són verídics, exactes i es corresponen amb la realitat.

Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a ALBA TUDÓ DOMINGO permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al prestador o a tercers.

2.  ÚS DE LA WEB

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web de conformitat a la Llei i al present Avís En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Amb els límits establerts en la llei, no assumim cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en el present lloc web.

En qualsevol cas, estem exempts de responsabilitat derivada d’errors en els continguts que poguessin aparèixer en la web, sempre que no ens siguin imputables.

No garantim la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat de la web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat o manteniment, per errors del servidor que allotja els continguts o altres intermediaris o proveïdors.

Tampoc ens fem responsables de les conseqüències, danys o perjudicis que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, que siguin causats o derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o una altra aplicació informàtica perjudicial a l’ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la pàgina web, de la qualitat de la seva connexió o accés a internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques de versions no actualitzades.

4.VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

No ha de realitzar un ús indegut d’aquest lloc web mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol un altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.

No tractarà de tenir accés no autoritzat en aquest lloc web, al servidor en què aquest es troba allotjat o en qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionat amb la nostra pàgina web.

Es compromet a no atacar aquesta pàgina web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar aparellada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable.

No serem responsables de qualsevol mal o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol un altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar el seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest lloc web o de la descàrrega de continguts del mateix o als quals el mateix redirigeix.

5. LINKS DES DEL NOSTRE LLOC WEB

El nostre lloc web pot contenir links a altres llocs web als quals li redirigim a efectes informatius. Atès que no tenim control algun sobre el contingut d’aquests llocs web ni sobre les mesures de seguretat amb què expliquen aquests, no acceptem cap responsabilitat per qualsevol mal o pèrdua derivada del seu ús.

L’usuari per tant accedeix a aquests links sota la seva responsabilitat.

6.- COOKIES 

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies. [ENLLAÇAR A LA POLITICA DE COOKIES]

7.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ALBA TUDÓ DOMINGO  està profundament compromesa amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les seves obligacions, així com la implementació de les mesures de seguretat establertes al Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (a partir d’aquest moment RGPD), a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d’ara endavant  LOPDGDD i resta de normativa d’aplicació. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat. [ENLLAÇAR A LA POLITICA DE PRIVACITAT]

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, vídeos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

En particular, el present lloc web conté imatges dels múltiples vídeos, dels que és autora ALBA TUDÓ DOMINGO. Els esmentats vídeos estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril. ALBA TUDÓ DOMINGO no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual, per la qual cosa les esmentades obres no podran ser copiades, reproduïdes totalment o parcialment per l’usuari.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació nacional, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Valls.